Neomark Patent Ofisi

MARKA HUKUKU

Marka Başvurusu, Tescil Süreçleri

 

MARKA HUKUKU

“Marka tescil zorunlu değil, gereklidir.”

Giriş

Hemen hemen her gün karşılaştığım sorulardan biri de  ‘ Markamı tescil etmek zorunda mıyım?’ sorusudur. Vekil olarak verdiğim cevap ise, markanızı ne kadar çok önemsiyorsanız o kadar zorundasınızdır. Marka tescil bir haktır. Markanın sahibine tanıdığı mutlak haklar, kural olarak tescil ile oluşur ve üçüncü kişilere karşı tescilin yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade eder. SMK Madde 7- (1)  ‘Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.’ Hükmü 6769 sayılı SMK (Sınai Mülkiyet Kanunu) ile sağlanan korumanın kural olarak tescile bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yazımda marka başvurusu ve tescil sürecinden bahsedeceğim.

Tescil İlkesi

Eksiksiz olarak yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş ve süresi içinde herhangi bir itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Marka ile ilgili bilgiler Resmi Marka Gazetesi’nde yayımlanır. Başvuru sahibine ‘Marka Tescil Belgesi’ verilir. Marka sahibi, tescilli marka üzerinde tekel hakkına sahip olur. Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Tescilli bir markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Koruma süresi biteceği tarihten 6 ay öncesinde yenileme süreci başlar. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.

Marka Başvurusu

Marka başvurusunda bulunabilecekler SMK 3.madde’de sayılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan;

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

 c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

Kanunda belirtilen şartları taşıyan kişi ve kurumlar marka müracaatı yapabilirler. Başvuru ve tescil işlemlerini yürütebilmek için vekil ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’de ikametgahı bulunmayan gerçek kişiler ile merkezi yurtdışında bulunan tüzel kişiler marka ile ilgili hukuki işlemlerde, ancak marka vekili vasıtasıyla temsil edilebilirler. Marka vekili tayin edilmesi halinde, tüm işlemler marka vekili vasıtasıyla yapılır. Marka vekiline yapılan tebligat asile yapılmış sayılır.

 

 

 

 

 

Başvuru Şartları ve Aşamaları

Marka başvurusu;

a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,

b) Marka örneğini, (Logo)

c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, (Faaliyet alanlarıyla ilgili olan sınıfı)

ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, (Dekont)

kapsamaktadır. Tescili istenen marka, nispi red, mutlak red nedenlerine ve benzerliğe göre araştırılması mutlaka yapılmalıdır. Herhangi bir benzerlik ve redde sebebiyet verecek hal bulunmadığında Türk Patent Ve Marka Kurumuna elektronik ortamda müracaatı yapılır. Daha sonra şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Sicile kayıt edilen marka örneğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay (2 ay) içerisinde yapılmaktadır.

 

Markanın Tescil Edilmesi

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin tebliğ tarihinden iki ay (2 ay) içinde ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Marka Koruma Süresi ve Tescilinin Yenilenmesi

Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Logosu değişmiş ve ya sektörü değişmiş markalar içinse yenileme yapmak yerine, yeni marka müracaatı yapılabilir.

 

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf