Neomark Patent Ofisi

MARKA PATENT VEKİLLİĞİ

Vekillik Mesleği

 

 Marka Ve Patent Vekilliği Mesleği

Giriş

Ülkemizde çok sık duyulmayan, duyulduğunda ise derinlemesine açıklama gerektiren Marka ve Patent Vekilliği mesleği, 1994 yılında Türk Patent Enstitüsü (şimdi ki adı Türk Patent ve Marka Kurumu) kuruluşuyla 554 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile hayatımıza girmiştir.

Kanun hükmünde kararnamenin kanunlaşmasıyla birlikte Marka ve Patent Vekili olabilme koşulları kanunda açıkça belirtilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak başvurularda, gerçek ve tüzel kişileri temsilen işlemlerin daha profesyonel yapılması adına Marka ve Patent Vekillerine ihtiyaç vardır. Buna göre; 2003 tarihli ve 5000 sayılı “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” (Bu Kanunun adı “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 86 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir) Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyası konularında patent vekilleri; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları konularında marka vekilleri; tasarım konusunda ise hem patent vekilleri hem de marka vekilleridir. (Madde 30)

 

  1. Patent Vekilliği Veya Marka Vekilliğine Kabul Şartları (Smk. Mad.4)

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.

e) Sınavda başarılı olmak.

f) Sicile kayıt olmak.

 

  1. Marka Vekilliği Nedir ?

Marka Vekili: Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmektedir. (6769 Smk.)

Marka vekilleri; bir şirket bünyesinde de çalışabilir kendi ofislerini de açabilirler. Kendilerine başvuran şahıs veya tüzel kişilerin markalarını,  kurum nezdinde başvurulacak sektör üzerinden, derinlemesine araştırıp müvekkillerine detaylı bilgi veren, kurum ile gerekli yazışma ve iletişim sürecini yöneten kişilerdir. Marka tescil sürecinde, gelen itirazlara savunma vermek ve kararlara itiraz etmek sık yaptıkları işler arasındadır. Başvurunun uygun emtia listesi üzerinden ve uygun marka örneği ile müracaat edilmesini sağlarlar. Tasarımların, tescil için uygun olup olmadığından görsellerin tasarım tescili için 8x8 boyutunda ayarlanmasına kadar tüm süreci yönetirler. Coğrafi işaretlerle ilgili yetkili devlet kurumlarıyla Türk Patent arasında gerekli yazışma ve görüşmeleri sağlarlar. Vekiller danışmanlıktan ziyade temsil ve ilgili hakların korunması için yetki verilmiş kişilerdir.

  1. Patent Vekilliği Nedir ?

Patent Vekili: Patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmektedir. (6769 Smk.)

Patent Vekilleri; marka vekilleri gibi bir şirket bünyesinde de çalışabilir kendi ofislerini de açabilirler. Patent vekillerinin iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.Patent başvurularının araştırma ve inceleme aşamalarında kurumdan gelen raporlara ve başvuruya yapılan itirazlar hakkında cevap vermektir. Patent başvurusunun yazımı çok önemlidir. Patent başvurusu ne kadar doğru yazılırsa onay aşaması o kadar rahat olur. Patent vekilleri, ihlal ve hükümsüzlük davalarında dava dilekçelerinin teknik bölümlerini hazırlayıp, davanın avukatıyla birlikte süreci yönetirler. Rakiplerin patent başvurularını takip edip, inceleyip ona göre süreci yönetirler. Mühendislik ve hukuk okumak işlerini daha da kolaylaştıracaktır.

  1. Marka ve Patent Vekilliği Sınavı

Marka ve Patent  Vekilliği sınavı; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir Ankara'da yapılmaktadır. Marka vekilliği ve Patent vekilliği için iki ayrı şekilde yapılan sınavların her ikisi de genel yeterlik ve mesleki yeterlik sorularını kapsamakta olup iki ayrı oturumdan oluşuyor. 4 yıllık Üniversite mezunu olan herkesin sınava başvuru hakkı vardır. Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki toplam ağırlığı % 80’dir.Diğer  hukuk dallarının sınav içindeki toplam ağırlığı % 20’dir. Sınavda %20 ‘lik kısım Medeni Hukuk,Borçlar Hukuku,Ticari İşletme Hukuku’dur.Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir. Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur. Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenir.

 

Patent Ofisinde, marka patent uzmanı pozisyonunda görev yapan birisi olarak belirtmek isterim ki bizler Türkiye’de sınai mülkiyet bilincinin yerleşmesi için bayrağı taşıyan öncüleriz. Her gün bir çok girişimciyle temas ederek marka ve patentin önemini anlatıyoruz. Kişiler kendileri müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Fakat profesyonel destek almaları şarttır. Marka araştırması dediğimiz husus çok önemlidir. Müracaat edilecek markanın alınabilirliğini en net vekiller görebilir. Bir ürünün patent mi faydalı model mi olduğunu en net vekiller söyleyebilir.Türk Patentte girişimcileri en güzel şekilde vekiller temsil edebilir.Ülkemizde bu mesleği tanıtıp önemini ve değerini anlatmaya,yılmadan bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Umarım bu yıl düzenlenecek Marka Ve Patent Vekilliği Sınavlarını hak eden ve mesleği özveri ile icra edecek kişiler kazanır. Sektörümüzün nitelikli ve dürüst vekillere ihtiyacı var.

 

Fayda sağlaması ümidiyle..